0
  • Je hebt momenteel geen producten in je winkelwagen.
Vergelijken
Hoogwaardige kwaliteit
Levering binnen 24 uur mogelijk
Persoonlijk advies
Persoonlijk advies
Persoonlijk advies

"Wij staan klaar om je te voorzien van advies op maat."

Algemene voorwaarden

Bouwhekken België is een onderdeel van de firma Bouwhekken Nederland bv. De algemene voorwaarden van Bouwhekken Nederland bv zijn dan ook van toepassing.

Klik hier om deze leverings- en betalingsvoorwaarden van Bouwhekken Nederland te downloaden.

 

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN BOUWHEKKEN NEDERLAND

Gedeponeerd bij de KvK te Leeuwarden

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Voorwaarden en condities voor inkopen en/of bestellingen van onze opdrachtgevers zijn slechts dan van toepassing indien deze door ons schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 2  Offertes en opdrachten

Al onze offertes zijn vrijblijvend.

Opdrachten zijn pas bindend indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd en de opdrachtgever binnen een termijn van vijf werkdagen niet schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat deze bevestiging onjuist is.

Wij zijn gerechtigd nadat door acceptatie en bevestiging een overeenkomst is ontstaan onze verplichtingen op te schorten indien blijkt dat onze opdrachtgever niet kredietwaardig is of op andere wijze niet aan haar verplichtingen kan voldoen, tenzij de opdrachtgever voor het nakomen van haar verplichtingen voldoende zekerheid heeft gesteld.

Iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan wijzen wij nadrukkelijk van de hand.

 

Artikel 3 Prijzen

Alle in onze folders en offertes genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van deze stukken bekende prijsbepalende factoren. Deze prijzen zijn slechts geldig gedurende de in deze stukken genoemde termijn.

Prijzen zoals door ons genoemd in opdrachtbevestigingen zijn bindend.

Wij zijn bevoegd de prijzen voor nog niet verrichte leveringen aan te passen indien na het sluiten van een overeenkomst drie maanden zijn verstreken.

Indien de wijze van uitvoering van een overeenkomst buiten onze macht ingrijpend moet worden veranderd zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen en de eventueel al gemaakte kosten extra in rekening te brengen.

Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs  dienovereenkomstig te verhogen.

Alle op deze site vermelde prijzen zijn exclusief BTW.


Artikel 4 Betaling en eigendomsvoorbehoud

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen moeten onze facturen binnen 5 dagen na factuurdatum worden voldaan. Na ontvangst betaling zullen de goederen worden afgezonden.

Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en zijn wij gerechtigd de wettelijke rente alsmede alle zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke voor de inning gemaakte kosten in rekening te brengen.

De eigendom van geleverde zaken gaat pas over op de opdrachtgever indien deze alles heeft voldaan wat wij uit hoofde van de gesloten overeenkomst te vorderen hebben of krijgen. Opdrachtgever is zolang bedoelde vorderingen niet zijn voldaan niet gerechtigd de geleverde zaken op enige wijze te bezwaren en/of in bruikleen uit handen te geven.

 Artikel 5 Aflevering

Onder aflevering wordt verstaan het door of namens ons feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de opdrachtgever of een door hem aangewezen derde. Levertijden worden door ons zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch zijn vrijblijvend.

*Aflevering betekent doorgaans levering binnen Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden, tenzij anders is vermeld.

 

Artikel 6  Aansprakelijkheid, garantie en keuringen

Wij zijn slechts aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan ons toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoren te zijn.

Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de van fabriekswege geldende garantie. Keuring van producten kan door of namens opdrachtgever slechts plaatsvinden op de locatie waar de goederen worden gefabriceerd. Wij zijn niet gehouden de kosten hiervan te voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.    

 

 Artikel 7  Annulering en retourneren

Indien een opdrachtgever de overeenkomst wil annuleren hebben wij in ieder geval recht op een schadevergoeding van 10% van het bedrag van de opdracht en zijn wij gerechtigd alle kosten op de opdrachtgever te verhalen.

Indien de annulering goederen betreft die speciaal voor deze opdrachtgever zijn of worden vervaardigd, zijn wij gerechtigd het volledig overeengekomen bedrag in rekening te brengen, afhankelijk van de fase waarin de productie van de goederen verkeert.

Consumenten hebben het recht om de producten onbeschadigd binnen veertien werkdagen, zonder opgaaf van reden, te retourneren. Hiervoor zullen geen kosten in rekening worden gebracht, behalve de verzendkosten. De termijn voor retourneren gaat in op de dag na ontvangst van de producten door of namens de consument. Indien de consument een bedrag heeft betaald, wordt, zodra wij je retourzending in ongeschonden staat hebben ontvangen, binnen maximaal 14 dagen het aankoopbedrag teruggestort op de rekening waarmee de bestelling is betaald.
Zie voor de uitgebreide retourvoorwaarden bouwhekkennederland.nl/retourneren.

Uitsluiting van het recht van herroeping voor de consument is mogelijk voor producten:

- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;Artikel 8 Terugkoopregeling

Indien een terugkoopregeling is vermeld op onze offerte, dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing;

De wederpartij kan alleen gebruik maken van de terugkoopregeling indien de producten in een goede staat verkeren. Dat wil zeggen dat wij de producten naderhand nog kunnen aanbieden aan onze klanten als bruikbare producten. Het is aan ons om te bepalen of de producten nog in een goede staat verkeren.

Het percentage dat is vermeld bij de betreffende terugkoopregeling betreft de waarde van de producten die zijn afgenomen, uitgezonderd zijn de transportkosten.

Indien de wederpartij besluit om naar verloop van tijd gebruik te maken van de terugkoopregeling dan dient zij zelf zorg te dragen voor het transport van de producten naar de vestiging van ons te Kollum. De kosten die hiermee gepaard gaan komen voor rekening van de wederpartij.

 


Artikel 9 Verhuur

Indien producten worden gehuurd van Bouwhekken Nederland b.v. dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing;

De producten worden aangeleverd in bokken en bij terugkomst zal de huurder ze op dezelfde manier dienen te verpakken. Bij afwijkende bundelingen zullen we de extra handelingskosten in rekening brengen.

De huurder is aansprakelijk voor de eigendommen van Bouwhekken Nederland tijdens de huurperiode en dient er voor te zorgen dat de producten in dezelfde staat terugkeren zoals ze zijn vertrokken. Dat betekent dat de klant het hekwerk ook dusdanig moet onderhouden om eventuele schade te beperken.

Bij beschadiging van de producten brengt Bouwhekken Nederland b.v.  de kosten in rekening bij de huurder.

De huurperiode die is vermeld in de offerte of factuur is bindend. In die zin dat de prijs voor de huur vaststaat. Mocht de huurder besluiten om de huurperiode in te korten, dan is Bouwhekken Nederland BV bevoegd om de volledige huurprijs in rekening te brengen.

Het bekleden van de hekken is op eigen risico en wordt sterk afgeraden voor het behoud van het hekwerk. De klant dient de hekken zelf te onderhouden en zorg te dragen voor een veilige situatie. Mochten het hekwerk omwaaien, dan is de klant zelf verantwoordelijk voor het opnieuw opzetten. Boouwhekken Nederland kan niet garanderen dat het hekwerk t.a.t. overeind blijft staan.


Artikel 10 Montage en Demontage


Bij het monteren en demonteren van hekwerk zijn de volgende regels van toepassing;

Indien ten gevolge van obstakels in of boven de grond levering & montage vertraging ondervindt, zullen de hieruit voortkomende meer werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie tegen een tarief van Euro 45,00 per uur per persoon.

Vrij gekomen grond en puin worden door ons niet afgevoerd en eventuele berstrating wordt door ons niet teruggelegd.

Perceelgrenzen, hoekpunten en hoogtes worden door de opdrachtgever aangegeven bij aanvang van de schriftelijke opdrachtbevestiging doch uiterlijk bij aanvang van de montage.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aangeven van specifieke gemeentelijke voorschriften.

Bij montage & demontage van bestaande bouwhekken is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van deugdelijke opslagbokken. Tevens zijn de tarieven exclusief transport.

Annuleringen voor montage/demontage dient 5 werkdagen voor aanvang gemeld te worden

Indien wordt geannuleerd binnen 5 werkdagen is Bouwhekken Nederland bv gerechtigd om de volledige montage/demontage kosten aan je door te belasten. Dit geldt ook voor een eventuele KLIC melding.

Indien er minder meters bouwhekken gemonteerd of gedemonteerd worden dan ingepland, dan wordt wel alle ingeplande montagecapaciteit op basis van nacalculatie doorberekend.

 

Artikel 11 Incasso

Ingeval cliënt in verzuim is, heeft Bouwhekken Nederland van rechtswege recht op wettelijke rente over de openstaande vordering(en) alsmede op volledige vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met het verzuim (tenminste 15 % van de vordering met een minimum van €350,-).

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden.